Zásady ochrany osobních údajů

Apartmány Privat156 - Harrachov Krkonoše

Facebook profil
 

Všichni pracovníci ubytovacího zařízení Apartmány Privat 156 (Harrachov 156, Krkonoše) se zavazují nakládat s osobními údaji dle právních předpisů a ustanovení ČR (Zákon č. 101/2000 Sb., č. 480/2004 Sb.) a dle nařízení EU (EU 2016/679 - GDPR), a dále dle dalších platných právních předpisů či nařízení.

Ubytovací zařízení také prohlašuje, že osobní údaje už ze své podstaty považuje za důležité a důvěrné informace a dle toho k nim přistupuje a chrání je. Níže uvádíme podrobné informace, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, proč a za jakým účelem.

Správce osobních údajů

Michaela Brůnová, Karla Moora 455, 507 81 Lázně Bělohrad, IČ: 05618088 (dále jen "Správce").

Tel.: +420 776 735 523, e-mail: brunova.michaela@gmail.com.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož tuto povinnost dle GDPR z podstaty své hlavní činnosti nenaplňuje. K dotazům nebo žádostem spojeným s osobními údaji, je možné využít kontaktní emailovou adresu správce viz výše.

Důvody/účely zpracování osobních údajů

a) plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Vámi a Správcem – např. vyřízení poptávky či dotazu nebo reklamací (dále jen “Plnění smlouvy”),

b) oprávněný zájem Správce – např. analýza návštěvnosti webu (anonymní/statistická) nebo zasílání informací o technických poruchách či změnách nebo zasílání výzev k úhradě (jakož i upozornění po splatnosti) a podobných výzev nebo upozornění (dále jen “Oprávněný zájem”),

c) plnění zákonné povinnosti – např. vedení účetnictví nebo předání údajů výkonným složkám státní moci (dále jen “Zákonná povinnost”),

d) pro marketingové akce či nabídky zboží/služeb, tzv. přímý marketing spojeným s již pořízeným zbožím nebo službami,

e) k evidenci Vašeho svobodného souhlasu se specifickým zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat (pro jiné než zákonné nebo oprávněné důvody – např. pro Vámi udělený souhlas k pravidelnému zasílání obchodních nabídek),

f) k evidenci údajů o ubytovaných v tzv. knize hostů (ohlašovací a zákonná povinnost).

Přehled zpracovávaných osobních údajů

Důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení poptávky (objednávky, reklamace) Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, tel.+ email), doplňující údaje E-mail, kontaktní formulář na webu, rezervační portály, osobní jednání E-mailové a hostingové služby, cloudové služby, rezervační portály
Zákonná povinnost Vedení účetnictví, evidence v knize hostů Účetní a faktur. údaje, identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, tel.), doba pobytu, poskytnuté služby Účetní doklady, smlouvy/objednávky, klientská komunikace Externí účetní, MU Harrachov, Cizinecká policie, e-mailové a hostingové služby, cloudové služby
Oprávněný zájem Klientská podpora, zasílání technických či obchodních sdělení k ubyt. službám Kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, tel.+ email) Smlouvy/objednávky, klientská komunikace E-mailové a hostingové služby, cloudové služby, rezervační portály
Oprávněný zájem Analýza návštěvnosti, odhalování chyb webu, bezpečnostní prevence IP adresy a identifikátory uživatelů/návštěvníků Klientská komunikace, statistiky webu, chybové údaje a logy Analytické/statistické služby, hostingové služby, externí admin. webu

Správce zároveň prohlašuje, že osobní údaje chrání v maximální možné míře a svých technických možnostech a nikomu třetímu je neprodává (neobchoduje s nimi). Dále také to, že nesbírá a nepožaduje citlivé osobní údaje (údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.). Stejně tak to, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU (v případě, že by tomu tak bylo nezbytně nutné v rámci určité smlouvy/objednávky, vždy jen s výslovným souhlasem zákazníka).

Doba uchovávání údajů

a) v případě dotazu nebo nezávazné poptávky (bez uzavření smlouvy) nejdéle 2 roky,

b) v případě probíhajícího smluvního vztahu (plnění smlouvy) po dobu trvání smluvního vztahu,

c) v případě ukončení smluvního vztahu nejdéle po dobu 6 let od ukončení smluvního vztahu,

d) v případě řízení reklamace nejdéle 2 roky od ukončení reklamačního řízení,

e) v případě zvláště uděleného souhlasu k určitému účelu zpracování (nad rámec zákonného nebo oprávněného důvodu) do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 5 let bez prodloužení – bude vyžadováno nové potvrzení tohoto souhlasu.

Vaše práva

V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů (dále jako „OU“) máte tato práva:

a) právo na přístup ke svým OU (požadavek výpisu/potvrzení/účelu) dle čl. 15 GDPR

b) právo na opravu svých OU (doplnění, nepřesné/neúplné) dle čl. 16 GDPR

c) právo na výmaz svých OU (být zapomenut) dle čl. 17 GDPR

d) právo na omezení zpracování svých OU dle čl. 18 GDPR

e) právo na přenositelnost svých OU dle čl. 20 GDPR

f) právo vznést námitku proti zpracování svých OU dle čl. 21 GDPR

Veškerá svá práva, uvedená výše, můžete uplatnit u našeho ubytovacího zařízení podáním žádosti elektronickou formou na e-mailovou adresu brunova.michaela@gmail.com a nebo písemnou formou doporučeného dopisu, zaslaného na adresu: Michaela Brůnová, Karla Moora 455, 507 81 Lázně Bělohrad.

Dále máte také právo podat stížnost proti zpracování vašich OU u Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz web úřadu www.uoou.cz).

Závěrečná ustanovení

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace informací, vedoucí k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Hlavní činností našeho ubytovacího zařízení není zpracovávání těchto dat (OU). Důvodem k těmto úkonům je především vlastní obchodní a technická činnost firmy a plnění smluvních závazků, nikoliv monitorování, cílené shromažďování dat nebo profilování zákazníků.

Poskytnutí OU za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická, organizační a bezpečnostní opatření k ochraně poskytnutých OU.

Nahodilý přístup mohou za určitých okolností mít administrátor webových stránek nebo osoba zodpovědná za servis informačních technologií (IT) nebo za servis software (SW). V těchto omezených případech se rozhodně ale nejedná o předávání OU pro jejich další zpracování (není to účel nebo záměr těchto IT/SW služeb).

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit/upravit, např. z důvodů legislativních změn či jiných zákonných nařízení.

 

Tato ustanovení a podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.


 
© 2012 - Privat156     Zásady ochrany osobních údajů
Web created by Landar.cz